Friday, June 26, 2009

Dega financë, viti I

Dega financë, viti I

Gjuhë e huaj

Matematikë

Mikroekonomi

Baza finance

Komunikim në biznes

Drejtim Financiar

Drejtim Financiar

Biznesi 2002 (i zgjidhur)

Biznesi 2005 - versioni b - (e zgjidhur)

Financa 2002 (e zgjidhur)

Financa 2003 (teza e zgjidhur)

Financa 2005 - versioni a - (e zgjidhur)

Teze 2003 (biznes e zgjidhur)

Departamenti i Kontabilitetit

Departamenti i Kontabilitetit

Departamenti i Finances

Departamenti i Finances

Departamenti i Marketingut

Departamenti i Marketingut

Departamenti i Manaxhimit

Departamenti i Manaxhimit

Departamenti Ekonomiks

Departamenti Ekonomiks